top of page

Disclaimer Pura Bellezza november 2020

Pura Bellezza is een schoonheidssalon en webshop onder beheer en verantwoordelijkheid van Anne Robbertsen. Je stemt in met deze disclaimer indien je gebruikt maakt van onze website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Purabellezza.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Purabellezza.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Purabellezza.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van onze website en webshop en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Purabellezza.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Purabellezza.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Purabellezza.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het is niet zonder schriftelijke toestemming toegestaan om de site of gedeelten ervan te kopiëren of op te slaan. Deze toestemming geldt voor zowel persoonlijk als commercieel gebruik.

In geval van misbruik behoudt Pura Bellezza zich het recht voor, om zonder kennisgeving je de toegang tot onze website en/of webshop te ontzeggen.

Pura Bellezza behoudt zich het recht voor, haar website en/of webshop, zonder kennisgeving vooraf in zijn geheel te beëindigen. Pura Bellezza is niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade)  van het stopzetten van de website en/of webshop.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Purabellezza.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

bottom of page